”Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården”

Flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet, skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson i SvD.

Läs artikeln i SvD.

Läs Dagens Medicins intervju med Ebba Busch Thor.

Sjukvården är inte jämlik. Även om den ofta håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens resultat alltför mycket beroende på var du bor och behandlas.

Det skiljer tre år i genomsnittlig överlevnad efter äggstockscancer beroende på vilket sjukhus behandlingen har skett. Kraftiga skillnader i väntetider, vilken behandling du kan få och vilket medicinskt resultat du får beror till stora delar på var du bor men också på hur väl du som patient klarar av att lotsa dig själv fram. Detta trots reformer som kortat köerna, ökat valmöjligheten och stärkt patientlag.

Träning ger färdighet, så också i sjukvården. Därför behöver vi samla kompetens så att den mer avancerade sjukvården bedrivs på färre och mer specialiserade platser än idag. Det team som gör ett ingrepp ska vara vana vid att göra just det ingreppet. Kvantitet ger helt enkelt förutsättningar för bättre kvalitét.

Hälso- och sjukvården i Sverige är på många sätt bra men kan prestera ännu bättre om politiken fattar nödvändiga beslut som förändrar struktur och organisering. Därför vill vi genomföra en omfattande sjukvårdsreform.

Regeringen misslyckades i sitt försök att rita om kartan för den regionala nivån där sjukvården ingår. Regionfrågan är därför lagd åt sidan för lång tid framöver. Regeringen ägnar numera istället sin tid åt att begränsa tillgången till sjukvård genom så kallat vinstförbud och stopp för privat vård. Det kommer varken göra vården bättre eller att fler får del av den på lika villkor.

Det som däremot skulle gynna kvaliteten i svensk sjukvård vore att genomföra följande:

  1. Flytta ansvaret för den avancerade sjukhusvården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Professionella bedömningar ska styra istället för revirtänkande och prestige, som tyvärr ofta är fallet idag. Dagens styrning är fragmentiserad vilket leder till dåligt använda resurser, det har även myndigheten Vårdanalys påtalat. När regionreformen nu fallit för all överskådlig tid är det nödvändigt att ta de strukturbeslut som behövs för en mer ändamålsenlig organisering av svensk sjukvård.
  2. Ett första steg bör tas redan under denna mandatperiod genom att strategiska utvecklingsfrågor flyttas från landstingen till staten. Det bör innehålla kunskapsstyrning och kompetensförsörjning som kräver gemensamma lösningar.
  3. Nästa steg bör påbörjas så snart som möjligt och ska resultera i att en avgränsning görs mellan den avancerade sjukhusvården och övrig vård. Den regionala nivån ska ansvara för primärvården och den sjukhusvård som kan göras på många platser utan att tappa i kvalitet. Vård som också förbättras av närhet och hög tillgänglighet ska vara den regionala nivåns ansvar. En rejäl förstärkning av primärvården krävs för att den samlade sjukvården ska nyttjas mer effektivt. Exempelvis tas sådana steg i Västra Götalandsregionen vilket är positivt och stärker förutsättningarna för en jämlik sjukvård.
  4. Patienträttigheterna har stärkts genom den nya patientlagen som tillkom under Göran Hägglunds tid som socialminister. Lagen har implementerats men det är en bra bit kvar innan dess fulla intention förverkligats. Patienterna måste ses som en resurs i vården och ges förutsättningar att bidra i vård och behandling. Bättre information och tillgänglighet till sin journal och om möjligheten till vård på annan ort eller med andra metoder. Väl informerade patienter stärker hälso- och sjukvården.
  5. En jämlik sjukvård kräver också ett aktivt hälsoarbete. Den regionala nivån bör ges ett förstärkt uppdrag att arbeta hälsoinriktat och förebyggande i syfte att få en fungerande rehabiliteringslinje vilket skulle medverka till lägre sjukfrånvaro och ett friskare liv.

Regeringens försök till en regionreform har fallit. Men sjukvården får inte lämnas åt sitt öde. Det krävs en strukturreform för sjukvården för att alla ska få den bästa vården. Vi är beredda att göra de förändringar som är nödvändiga för att alla människor oavsett bostadsort ska få en jämlik sjukvård på lika villkor.

Vi är därför redo att flytta ansvaret för den avancerade sjukhusvården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Är regeringen beredd att göra vad som krävs för en jämlik sjukvård?