Vill du också ha ett friare och tryggare samhälle? Bli kristdemokrat!

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. För att bygga ett gott samhälle krävs goda värderingar som bygger ett samhälle underifrån. I våra politiska förslag tar vi fajten för familjen. För äldre. Fler jobb. Bättra vård. Lägre brottslighet. Vill du också ha ett samhälle där vi litar på varandra och kämpar tillsammans– bli medlem i Kristdemokraterna!

Kristdemokraterna värnar familjen
Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Trygga familjer bygger ett tryggare Sverige. Med våra förslag vill vi stärka familjen:

– Familjen ska själva få välja vem som är hemma med barnet. Vi vill införa en flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra. Dessa dagar ska även gå att överlåta till en närstående, som en farförälder eller bonusmamma.
– För de som vill vara hemma med sitt barn vill vi införa en möjlighet att få en barnomsorgspeng på 6 000 per barn och månad för barn 0-3 år.
– Vi satsar 250 miljoner kronor per år på att minska barngrupperna i småbarnsgrupperna.
– Kristdemokraterna vill även stärka alla barnfamiljer genom ett jobbskatteavdrag på 500 kronor per förälder och månad och höja barndelen i bostadsbidraget med minst 350 kronor.

Kristdeomkraterna vill se fler i arbete
Vi vill att fler genom sitt arbete ska kunna vara med och ta ansvar för för sig själva, sin familj och Sverige. Att fler ska få känna arbetsgemenskap. Alla ska ha rätt att jobba 100 procent av sin förmåga. Med vår politik sänks trösklarna in till arbetsmarknaden:

– Vi föreslår en helt ny anställningsform – introduktionsanställningar där 75 procent av arbetstiden är arbete och 25 procent är lära sig jobbet-tid. Personen får då träning och utbildning för att efter max fem år kunna få full lön. Anställningsformen gäller inte jobb som kräver eftergymnasial utbildning eller där lägsta lön är över 22 000 kr per månad.
– Vi vill ta bort den särskilda löneskatten för äldre, vilket skulle minska kostnaden för att anställa personer över 65 år. Vi vill också sänka åldersgränsen för ett förstärkt jobbskatteavdrag till 64 år och stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare.
– Vi föreslår att personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukdom ska få ett dubbelt jobbskatteavdrag upp till arbetsinkomster på 18 000 kronor och sedan succesivt trappas av för månadsinkomster upp till 26 000 kronor.
– Vi vill storsatsning på Yrkesvux. Det hjälper arbetslösa till jobb och förser viktiga bristyrken med kunnig personal.
– Kristdemokraterna vill återföra takbeloppet för RUT-avdraget till 50 000 kronor per person samt att det återigen ska omfatta matlagning i hemmet, och utökas till att gälla lättare servicetjänster i hemmet, tvätteritjänster även utanför hemmet samt omsorg om t ex personer med funktionsnedsättningar.

Kristdemokraterna arbetar för god och likvärdig vård och omsorg
En likvärdig vård är viktigt för att samhället ska hålla ihop. Idag finns stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård.
– Vi föreslår att staten tar ett samlat ansvar för sjukhusvården och den mest avancerade vården för att förbättra vårdens kvalitet och jämlikhet. Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader på vården i Sverige.
– Många äldre upplever otrygghet och ensamhet. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti så att personer över 85 år har rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende.
– Vi vill att vårdpersonal avlastas från de arbetsuppgifter som inte kräver en lång vårdutbildning genom att införa så kallade vårdserviceteam. Vi vill också förlänga omvårdnadslyftet för att ge äldreomsorgens medarbetare möjlighet att vidareutbilda sig och införa hemtagningsteam så att hemgången från sjukhuset ska bli tryggare.
– Återinför kömiljarden! Enligt SKL har köerna ökat och vårdgarantin har försämrats sen den nuvarande regeringen avskaffade kömiljarden 2015. Patienter ska inte behöva vänta längre än absolut nödvändigt och därför avsätter vi 1 miljard kronor i vår budget för att återinföra kömiljarden.
– LSS har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Den nuvarande regeringen håller på att undergräva stödet för dem som behöver det mest. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill säkra LSS så att de som behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva.

Kristdemokraterna arbetar för ett tryggare Sverige
Samhället måste reagera när en människa utsätts för brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman:
– Allt fler poliser lämnar yrket och brott prioriteras ner för att det saknas resurser. Nu krävs en kraftfull satsning så att poliserna kan utföra sitt uppdrag. Vi föreslår 2 600 fler polisanställda och bättre arbetsvillkor och lön.
– För att minska risken för att människor ska hamna i brottslighet vill vi förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst, skola, föräldrar och polis. På så sätt kan vi tidigt fånga upp inte minst unga som är i riskzonen.
– Sverige måste förstärka sin beredskap att förebygga, bemöta och bekämpa terrorism. Vi vill fördubbla insatsstyrkan och förstärka Säkerhetspolisens resurser.
– De som drabbas av brott ska få stöd och hjälp till upprättelse. Därför vill vi bland annat öka medlen till brottsofferjourerna.
– Vi vill stärka arbetet mot hederskulturer och hedersvåld, bland annat genom att införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering. Vi vill även inrätta en särskild enhet inom polisen som ska hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.
– Det är viktigt straff står i proportion till brott som har begåtts. När det gäller vålds- och sexualbrott – brott som begås mot människor – vill vi se strängare straff. Även dokumenterade övergrepp mot barn måste tas på större allvar. Brottet bör flyttas till kapitlet som behandlar sexbrott.