Intäktsanalys

I syfte att underlätta jämförbarheten för hur riksdagspartierna finansierar sina verksamheter, har sju partier i riksdagen, alla utom SD, gemensamt enats om en presentationsstruktur för hur intäkterna för den centrala partiverksamheten fördelar sig.

Gemensam intäktsanalys för partiernas centrala verksamhet

De sju politiska partierna som gjort överenskommelsen avviker betydligt från varandra avseende den organisatoriska uppbyggnaden. Alla partierna kategoriseras som ideella föreningar, men verksamheten inom ett parti kan bedrivas inom en eller flera juridiska personer beroende på hur man internt valt att organisera verksamheten. En följd av detta blir att jämförelser av partiernas ekonomiska förutsättningar som enbart utgår ifrån siffror i boksluten inte blir relevanta.

Redovisningsformen innebär att partierna tillämpar gemensam terminologi och definitioner för de olika intäktsslagen och att partierna hämtar information från alla relevanta juridiska personer. Eftersom den ekonomiska informationen är hänförlig till flera juridiska enheter går det inte att återfinna samtliga värden i årsredovisningen för något parti. Sammanställningen av helhetsbilden presenteras i stället i partiernas respektive verksamhetsberättelser.

Intäktsanalys 2013 (pdf)