Ekonomi och skatter

Kristdemokraternas ekonomiska politik syftar till en hållbar tillväxt. Målet är säkra såväl en bättre välfärdsutveckling som en skattenivå som ger vanliga människor mer pengar kvar i plånboken. Det i sin tur ökar friheten och det personliga ansvarstagandet.

I den kristdemokratiska idétraditionen framhålls värdet av en social marknadsekonomi. Det är en marknadsekonomi som bygger på långsiktig hållbarhet, förvaltarskap och god moral. Målet med den sociala marknadsekonomin är samhällsgemenskap, där alla medborgare och invånare genom en rättvis fördelning av samhällets resurser har goda möjligheter att utvecklas som människa.

Inte bara effektivitet som mål

Vi är övertygade om att marknadsekonomin i allmänhet ger den mest effektiva användningen av resurser, men enbart effektivitet är inte målet med vår politik. Kristdemokraterna strävar inte efter det ensidigt mest effektiva samhället utan efter det mest mänskliga samhället. Effektivitet och produktivitet är viktigt för ekonomisk tillväxt och ett gott förvaltarskap med knappa resurser, men det kan aldrig vara det enda eller övergripande målet för politiken. Därför finns det gemensamma angelägenheter i stat, landsting och kommun som har rättmätiga motiv för gemensam finansiering genom beskattning. Därför finns det också goda motiv för en rättvis fördelningspolitik. Ekonomisk utveckling får inte heller uppnås genom att göra avkall på grundläggande värden, såsom mänskliga fri- och rättigheter, eller genom att kortsiktigt förbruka ändliga naturresurser eller förstöra miljö och klimat.

Ekonomin och finansmarknaden kan inte frikopplas från etiken. Enligt vårt synsätt måste finansmarknaden bygga på förvaltarskapstankens grundläggande idé om den enskildes vilja att ta ansvar som ägare och fatta goda beslut. Tillsyn från myndigheternas sida och styrmedel måste därför utformas på ett sådant sätt att långsiktigt ansvarstagande premieras framför kortsiktiga och icke-hållbara vinster.

Kristdemokraterna förespråkar generösa och gemensamt finansierade välfärdstjänster, och vi kommer aldrig att kompromissa med kvalitén på skola, vård och äldreomsorg. Men Kristdemokraterna anser inte att höjda skatter automatiskt innebär bättre välfärd. Snarare är det så att med väl avvägda skattesänkningar på arbete, sparande och företagande kan flera positiva välfärdseffekter uppnås genom att det skapas nya jobb och företag samt att människor får behålla en större del av sin inkomst. Den högre tillväxt som följer av detta gör att satsningar samtidigt kan göras för att förbättra den offentligt finansierade välfärden.

Pengar i plånboken

Kristdemokraterna vill öka allas möjlighet att bygga upp ett eget kapital och förvalta enligt egen förmåga. Sparande är också en viktig del av personers och familjers trygghet och självständighet. Kristdemokraterna ska därför verka för en skattepolitik som ger varje löntagare ett överskott på sin lön när skatten och fasta utgifter är betalt och det är självklart för oss kristdemokrater att även se eget sparande och egna pengar i plånboken som välfärd.

Rusta för framtiden

Sverige har hanterat de senaste årens ekonomiska kris på ett mycket bra sätt och vi har fått internationellt erkännande för det. Men vi får inte slå oss till ro. Sverige är ett litet exportberoende land som påverkas mycket av den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld. Det innebär att ansvarstagande måste genomsyra det ekonomiska beslutsfattandet, så att de långsiktiga offentliga finanserna inte äventyras. Brist på ansvarstagande slår direkt mot välfärdens kärna i form av nedskärningar i sjukvård, skola och äldreomsorg, samt skattehöjningar som ökar arbetslösheten.

Kristdemokraterna kommer, med förvaltarskapstanken som grund, att fortsätta ta ansvar för svensk ekonomi och arbeta för att Sverige står starkt rustade även för framtida ekonomiska kriser och nedgångar. Sverige är, och kommer att vara ett land vars ekonomi till stora delar är beroende av vad som sker i vår omvärld och därför är det viktigt med fortsatt ansvarstagande.