Familj

Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

Vi anser att föräldrar vet vad som är bäst för dem och deras barn och därmed själva ska få bestämma hur de vill dela på föräldraförsäkringen och vilken sorts barnomsorg som de vill ge sina barn. Det måste också vara möjligt att prioritera mer tid med barnen. Att kunna kombinera familj och jobb.

Sverige har i mångt och mycket en väl fungerande och utvecklad förskola. Då förskolans primära uppgift är att ta hand om barnen när föräldrarna själva inte kan, är det avgörande att kvaliteten i förskolan är av högsta klass. Kristdemokraterna vill förbättra kvaliteten i förskolan, inte minst genom mindre barngrupper. Vi vill därför att det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek. Maxtaxans utformning bör ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan. 

Aldrig tidigare har vi haft en så hög materiell standard i Sverige som nu. Ändå finns det barnfamiljer som har svårt att klara vardagsekonomin. Barn till ensamstående föräldrar är bland dem som har det allra svårast. Många barn med särlevande föräldrar skulle få betydligt bättre ekonomisk standard om föräldrarna samarbetade bättre i ekonomiska frågor som rör barnet. Därför föreslår vi att föräldrar som vill använda sig av Försäkringskassans transfereringssystem för underhållsstöd ska först kunna visa att de försökt nå en frivillig överenskommelse sinsemellan genom kommunens samarbetssamtal eller på liknande sätt. Men inte minst tror vi på förebyggande arbete och föreslår att nyblivna föräldrar ska få en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill eller har behov.