Högre utbildning och forskning

Den högre utbildningens viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. För att möjliggöra detta krävs kompetenta högskolelärare och forskare, en stimulerande arbetsmiljö samt studiesocial trygghet. Kristdemokratisk högskolepolitik har därför sin grund i kunskap, kvalitet, valfrihet och trygghet. Studenten ska stå i centrum för utbildning - och bildning.

Kristdemokraterna har inom Alliansen varit med och lagt fast en utbildningspolitik som sätter kunskap och kvalitet i centrum. Att ytterligare stärka kvaliteten inom forskningen och den högre utbildningen är en avgörande framtidsfråga för Sverige. Vi vill också fortsätta stärka autonomin inom högskolesektorn. Självständiga universitet och högskolor är en grundförutsättning för en högkvalitativ forskning och utbildning.

Det är viktigt att högre utbildning har god kvalitet. Därför ska kvaliteten följas upp och påverka resursfördelningen.

Utveckla yrkeshögskolan

Den akademiska högskolan kan inte vara vägen för alla. Vi anser att individens egna mål och förutsättningar är viktiga att ta hänsyn till. Vi vill därför fortsätta utveckla yrkeshögskolan, för att skapa kvalificerade yrkesutbildningar och därmed ordentliga alternativ till de akademiska utbildningarna.

Högskolestudenterna har aldrig varit så många som nu. Den studiesociala situationen har förbättrats på många områden. Kristdemokraterna har i regeringen genomfört en höjning av studiemedlet och medverkat till att fribeloppet för studenter höjts från och med 2011. Vi vill också öka möjligheterna för högskolestudier under deltidssjukskrivning och deltidsarbetslöshet.

Etik är en viktig del i den högre utbildningen och i forskningen. Verksamheten måste bedrivas med respekt för vår gemensamma värdegrund. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism ska detta ske genom att den högre utbildningen uppmuntrar till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

För en bättre högre utbildning och forskning vill Kristdemokraterna:

  • Att resurstilldelningssystemet ska vara konstruerat för att uppmuntra kvalitet, men också för att öka lärosätenas långsiktiga planering.
  • Stärka autonomin inom högskolesektorn.
  • Fortsätta utveckla yrkeshögskolan för att stärka den kvalificerade yrkesutbildningen.
  • Föra in värdegrundsfrågorna i högskoleförordningen.
  • Tillåta lärosätena att själv ombesörja studentbostäder.