Internationellt

Den kristdemokratiska ideologin är internationalistisk, gemenskapsbyggande och vilar på tanken om varje människa som en medmänniska. Vårt beroende av och ansvar för varandra gör bekämpandet av fattigdom till en av utrikespolitikens viktigaste prioriteringar.

Utrikespolitiken skall vara fast förankrad i det okränkbara människovärdet. Kristdemokraterna har därför verkat för att arbetet för mänskliga fri- och rättigheter (MR) ska få ökad tyngd inom svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Därför stödjer vi demokratiseringsprocesser och kampen för utökad respekt för mänskliga fri- och rättigheter globalt.

Vi vill inrätta en särskild ministerpost för mänskliga rättigheter. Det finns ett behov av en ledande och övergripande MR-funktion, förslagsvis inom statsrådsberedningen, med en direkt koppling till berörda departement och myndigheter. Vi vill se en stark och bred utrikesförvaltning. Sverige behöver, både på egen hand som genom EU, fler kontaktpunkter i utrikesrepresentationen, inte färre.

Samarbete är nödvändigt

För att främja världsfreden och minska de globala klyftorna och miljöförstöringen krävs ökat internationellt samarbete. Främst på global nivå via Förenta nationerna (FN), men också på regional nivå genom Europeiska unionen (EU), Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och genom det nordiska samarbetet.

Kristdemokraterna ser det som självklart att samarbetet utgår från subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta, möjliga effektiva nivå. Det är dock viktigt att subsidiaritetsprincipen inte tillåts legitimera protektionistiska och nationalistiska strömningar.
Även om Sverige inte är med i Eurozonen, ska vi alltjämt visa oss solidariska med krisande länders befolkningar. Stödinsatser ska vara kopplade till tydliga villkor och åtaganden gentemot de länder som erhåller stödet, så att stödinsatserna inte bidrar till ökat risktagande eller uteblivna åtgärder för att hålla ordning på offentliga finanser.

Vi ser samtidigt behovet av betydande reformer och effektiviseringar av de internationella organisationerna. Särskilt FN måste effektiviseras och reformeras för att klara sina mycket omfattande och komplicerade uppgifter. Vi anser bland annat att vetorätten i FN: s säkerhetsråd bör avskaffas.  

Mot fattigdom, för utveckling

Bekämpandet av världsfattigdomen är ett av den svenska utrikespolitikens viktigaste prioriteringar. Vi menar att svensk utvecklingspolitik i ökad grad bör formas för att förbättra ofria och fattiga kvinnors och barns livssituation. Utvecklingsstödet bör främst kanaliseras genom det civila samhället och den privata sektorn, i lika stor utsträckning till långsiktiga som kortsiktiga insatser. Kristdemokraterna vill också att de fattigare afrikanska länderna (främst söder om Sahara) ska prioriteras i utvecklingspolitiken. I dag finns all kunskap, teknik och alla resurser som behövs för att bekämpa fattigdomen.

Sverige måste även kunna engagera sig i geografiskt avlägsna konflikter. Säkerheten i Europa bör lösas med en gemensam säkerhets- och försvarspolitik inom EU. Sverige bör ta aktiv del i EU:s krishanteringsarbete, samt bidra till att förstärka OSSE:s och Europarådets viktiga konfliktförebyggande arbete.

Några av våra förslag på det internationella området:

• Sverige ska ha en bred utrikesförvaltning

• Reformera FN så det bättre klarar sina uppgifter

• Utse en minister med ansvar för mänskliga rättigheter

• Effektivisera utvecklings- och biståndspolitiken