Jämställdhet

Inom den personalistiska traditionen har det alltid funnits en positiv syn på jämlikhet. Kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor så att de kan utveckla sin fulla potential. Jämställdhet är att båda könen får makt över sina liv, makt att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål.

Kristdemokraterna är ett parti för jämställdhet mellan män och kvinnor. Där är samhället inte i dag. Hårda könsroller präglar samtidskulturen om hur kvinnor och män ska vara. Utseendefixering och hårda prestationskrav skapar stress och driver många unga kvinnor mot psykisk ohälsa. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män och når inte i samma utsträckning toppjobben och styrelserummen. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett och allvarligt samhällsproblem. Skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor oroar och riskerar leda till utslagning av unga män med ofullständig skolgång.

Ingen kvotering

Våra behov, möjligheter och livsbetingelser måste mätas efter de unika människor vi är, inte som representanter för kön, läggning, ursprung eller funktionsnedsättning. Att vi människor är unika innebär också att varje människa gör olika val i livet, och dessa val måste respekteras. I ett samhällsklimat som vårt, där de högljudda önskar kvotering och konflikt, är det särskilt viktigt att slå vakt om olikheter. Jämställdhet är en fråga om mänskliga fri- och rättigheter, inte om likriktning, tvång och kvotering.

För dem som önskar strikt likhet är det instrumentella tvånget det mest effektiva medlet. Vårt mål nås via en annan väg. För oss kristdemokrater är ett jämställt samhälle detsamma som att alla ska ha lika förutsättningar, att undanröja hinder för att kunna göra fria val, att respekteras för sina livsval och att diskriminering inte förekommer, inte på något område.

Våra förslag för ett mer jämställt Sverige:

 • Jämställda löner i offentlig verksamhet. Vi vill se till att offentliga verksamheter har jämställda löner. Det arbetet ska ske i såväl stat, kommun som landsting/region.
   
 • Nej till kvotering. Tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens – inte utifrån kön, ursprung eller ålder. Att politiskt besluta om kvotering till styrelser i bolag strider mot äganderätten. När det gäller kvotering av föräldraförsäkringen anser vi att alla dagar fritt ska kunna överlåtas mellan föräldrarna, vi säger bestämt nej till kvotering i föräldraförsäkringen.
   
 • Främja kvinnors företagande. Frihet att välja och etableringsfrihet i välfärden underlättar för entreprenörer i traditionellt kvinnodominerade yrken att starta och driva företag. Vänsterns företagarfientliga politik skulle vara ett dråpslag mot dessa företagare. Vi vill öka satsningarna på affärsrådgivning för kvinnor och göra det lättare för kvinnor att få tag på riskvilligt startkapital.
   
 • Hindra våldet i nära relationer. Vi vill trygga stödet till kvinno- och mansjourerna och öka resurserna till utbildning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. För att skydda de utsatta vill vi förbättra tillgången till rehabilitering för dem som utövar våld. Lagen bör förändras så att ett krav på samtycke införs vid sexuella handlingar.
   
 • Delade premiepensionspoäng. Vi vill att för makar med gemensamma barn, som inte fyllt tolv år, ska den totala intjänade premiepensionen fördelas lika dem emellan, om de inte aktivt begär något annat. Det skulle minska skillnaden i pension mellan män och kvinnor.