Jämställdhet

Inom den kristna personalistiska traditionen har det alltid funnits en positiv syn på jämlikhet och en progressiv hållning till arbetet för jämställdhet. Mäns och kvinnors fundamentala jämlikhet som mänskliga personer, och som rationella och andliga varelser, har alltid hävdats.

Dessa tankar har utvecklats inom den kristna traditionen genom bland annat tidiga ställningstaganden mot månggifte, för kvinnans rätt till egendom och arv samt kravet på samtycke för att ingå äktenskap. Erkännandet av kvinnors kompetens för intellektuell verksamhet och för att utöva till exempel politisk och ekonomisk makt manifesteras tydligt i den kristna kulturkretsens historia. De kristligt-sociala och kristdemokratiska partierna i modern tid har alltid haft en mycket hög andel kvinnliga väljare. 

Undanröja hinder

I den kristdemokratiska traditionen med stark betoning av alla människors lika värde och betoning av mänskliga fri- och rättigheter finns en stark idémässig grund för jämställdhet, som innebär att alla människor ska kunna utveckla sin fulla potential och att båda könen får makt över sina liv. För att uppnå detta krävs att de strukturer, attityder och traditioner som försvårar och förhindrar verklig jämställdhet undanröjs. Detta gäller familjeliv, arbetsliv och samhällslivet i övrigt. Arbetet handlar inte bara om lagstiftning utan också om opinionsbildning och attitydförändringar.

En fungerande demokrati förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Det innebär att förslag och beslut ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor och män. Förutsättningarna för goda politiska beslut ökar när män och kvinnor finns jämnt representerade i alla beslutande församlingar.

Naturligt i familjen

Kvinnor och män ska vara jämställda och ha samma möjligheter, i familjen liksom i samhället i övrigt. Jämställdheten börjar naturligt i hemmet där barnen tidigt lär sig av sina föräldrars könsroller. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att mansroller och kvinnoroller förändras. Det är också viktigt att kvinnor och män delar ansvaret och det praktiska arbetet i hemmet, i familjen och i samhällslivet. Vi vill underlätta för föräldrar att göra medvetna val. Vi anser att valfrihet är förutsättningen för jämställdhet.

Mäns våld mot kvinnor, liksom våld i nära relationer över huvud taget, är det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle. Det är helt oacceptabelt att någon ska behöva leva med risken att utsättas för våld. Lagstiftningen måste därför markera att våld i nära relationer är ett allvarligt brott. Effektiv handläggning av sådana ärenden förutsätter välutbildade medarbetare hos polis, åklagare, socialtjänst och vårdinstanser, liksom ett väl fungerande samarbete mellan myndigheter.

Våra förslag för jämställdhet:

• Politiskt tillsatta grupper ska utgå från könsfördelingen 60/40, precis som det ofta krävs i EU-sammanhang.

• Utbilda politiker i valda församlingar (kommun-, landstings- och regionfullmäktige) i metoder för jämställdhetsanalyser.

• Verka för lika lön för lika arbete genom opinionsbildning och kunskapshöjande insatser. Traditionella kvinnliga yrkesområden som vård, omsorg och undervisning ska lönemässigt värderas lika högt som traditionellt manliga yrkesområden. Lönesättningen inom de traditionella mans- och kvinnoyrkena ska valideras, som vägledning för företag och offentliga verksamheter.

• Befria kvinnor i offentlig sektor. Låt dem välja på flera arbetsgivare än i dag, framför allt genom att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV.

• Arbetstidens omfattning ska vara flexibel efter önskemål om sociala behov, exempelvis barnomsorg.

• Säkra stödet till kvinno- och mansjourerna.

2013-02-20