Kommunikationer och IT

Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transportpolitiken har två utgångspunkter – utvecklat välstånd och miljöhänsyn. Den ambitionen ligger som grund för en förbättrad infrastruktur, nollvision i trafiken och bra IT-kommunikation i hela landet.

Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. För ett land som Sverige har transporterna särskilt stor betydelse. Vi är ett glest befolkat land med långa avstånd. Transporterna belastar dock miljön och därför måste ytterligare insatser göras för att minska de skadliga utsläppen. Den långsiktiga hållbarheten förutsätter att de mest miljövänliga alternativen utvecklas. Järnvägens och sjöfartens ställning behöver stärkas samtidigt som fossila bränslen successivt fasas ut ur framförallt vägtrafiken.

De höjningar av anslagen till infrastrukturen som Kristdemokraterna länge arbetat för har kunnat realiseras inom ramen för alliansregeringen. Kristdemokraterna med allianspartiernas rekordsatsning på infrastruktur är viktig för att stärka drift och underhåll på vägar och järnvägar, bygga bort flaskhalsar och säkerställa möjligheten för jobb och tillväxt.

Nollvision i trafiken

Kristdemokraterna anser att arbetet med att förverkliga Nollvisionen för antalet döda och allvarligt skadade i trafiken måste intensifieras för att nå etappmålet för 2020, vilket innebär att antalet trafikdödade 2020 inte får vara fler än 220. En viktig aspekt för att förbättra trafiksäkerheten är att minska rattfylleriet i trafiken. Kristdemokraterna anser att alkolås eller annan teknik som förhindrar rattfylleri vidare bör bli obligatoriskt i alla nya bilar i Sverige. Krav ska ställas på yrkestrafiken att vara föregångare.

Bredband i hela landet

Tillgång till bredband med hög överföringshastighet är en förutsättning för att möta utmaningarna med en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. Kristdemokraternas utgångspunkt är att kommunikationstjänster och bredband ska tillhandahållas av marknaden och att statens huvudsakliga roll är att skapa förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Där konsumenternas behov kan tillgodoses genom marknadsmekanismerna är denna lösning därför att föredra. Det offentliga har emellertid huvudansvaret för att infrastrukturen når hela landet. Ett RIT-avdrag bör införas för att underlätta den personliga användningen av IT. Med detta menar vi att skattereduktionen för köp av hushållsnära tjänster samt ROT-tjänster utvidgas till att även innefatta IT-tjänster.

Kristdemokraterna vill:

• Verka för en övergång till miljömässigt hållbara transportsystem.

• Fortsätta de stora investeringarna i spårburen trafik, samt drift och underhåll.

• Bekämpa rattfylleri och därigenom minska trafikolyckorna.

• Införa ett RIT-avdrag för IT-tjänster i anslutning till hemmet.

• Avsätta ytterligare frekvensutrymme för att öka kapaciteten i mobila bredbandslösningar på landsbygden.