Miljö och energi

Kristdemokraternas miljö- och energipolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Människan har ett ansvar att förvalta de ändliga resurserna och naturvärdena. Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem.

Miljöpolitiken är inte enbart en nationell angelägenhet, miljöproblemen stannar inte vid nationsgränserna. Det är därför självklart att miljöfrågorna skall hanteras internationellt. Många problem kan lösas på EU-nivå medan andra frågor kräver globala beslut. 

Den offentliga sektorn har en viktig roll som föregångare och pådrivare inom miljöarbetet. Kommuner och landsting måste bli bättre på att ställa miljökrav i sina upphandlingar.

Utsläppen av växthusgaser behöver minska med 80-90 procent fram till 2050 för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader och helst 1,5 grader. För att klara detta krävs systematiska insatser. Det handlar inte minst om att använda effektiv och kolsnål teknik vid investeringar i energiintensiv verksamhet som byggnader, infrastruktur, industrianläggningar inom stål, cement, aluminium, papper och massa. De rika länderna bör ta ett stort ansvar för finansiering av de investeringar som krävs i fattigare länder. Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa och stötta de fattiga ländernas investeringar i hållbar energiproduktion och i anpassningsåtgärder som behövs för att klara ett förändrat klimat. 

Arbetet med att öka kemikaliesäkerheten behöver fortsätta. Kristdemokraterna vill att enskilda länder ska få större möjligheter att införa strängare regler av miljöskäl, än EU:s regelverk kräver, i syfte att gå före i miljöpolitiken. Exempelvis bör Sverige kunna förbjuda bromerade flamskyddsmedel, ftalater, icke biologiskt nedbrytbara ämnen och azofärgämnen utan föregående beslut inom EU.

Östersjön är ett världsunikt bräckvattenhav med ett särskilt ekosystem. Den långsamma vattenomsättningen i Östersjön gör att gifter och andra kemikalier inte rinner ut ur innanhavet i någon större omfattning, utan stannar kvar och anrikas. Kristdemokraterna tycker att det är motiverat att ta särskilda hänsyn till Östersjöns miljö och djurliv och vill att Sverige går i täten för ett gemensamt ansvarstagande för Östersjön.

En trygg och säker energiförsörjning är en viktig motor i vår ekonomi och avgörande för vår välfärd. Kristdemokraterna verkar för en fri och öppen elmarknad med ökad konkurrens till nytta för kunderna. Svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en stabil och pålitlig elförsörjning samtidigt som Sverige aktivt ska arbeta för att motverka växthuseffekten. Vi vill säkerställa långsiktiga spelregler i energipolitiken genom att bygga ut den förnybara energiproduktionen, fasta ut fossila bränslen och ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. . Innan ny teknik för både små- och storskalig förnybar energiproduktion hunnit utvecklas kan vi inte avveckla kärnkraften.  

Några av våra förslag för en god miljö och trygg energiförsörjning: 

  • Minska övergödningen och förbjuda oljeborrning i Östersjön.
  • Inför en kemikalieskatt och skatt på fluorerande växthusgaser.
  • Öka Sveriges stöd till klimatinvesteringar och tekniköverföring till utvecklingsländerna. 
  • Sänk effektskatten på kärnkraft för en trygg och säker energiförsörjning.
  • Se över möjligheten att slopa momsplikten för de som bedriver mikroproduktion av förnybar el och säljer sitt elöverskott
  • Bygg ut ladd-infrastrukturen för elbilar.