Säkerhet och försvar

Utgångspunkt för den kristdemokratiska säkerhetspolitiken är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden.

Svenskt ställningstagande inför olika konflikter och kriser ska grundas på om grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati, öppenhet och rättssäkerhet respekteras av parterna.

Kristdemokraterna anser att folkrätten förändrats i efterspelet av terrordådet mot USA den 11 september 2001. Kampen mot terrorism är långsiktig och kräver internationell samverkan. Den måste föras med alla tillgängliga medel och samtidigt respektera mänskliga rättigheter. Alla länder har rätt till självförsvar mot internationell terrorism, även med militära medel. Men denna självförsvarsrätt behöver definieras och analyseras kontinuerligt.

Sverige är militärt alliansfritt. Neutralitetsbegreppet är inte längre relevant. Därför måste Sverige även fortsättningsvis stärka samarbetet inom organisationer och med andra länder för att lösa säkerhetsproblemen. Vårt medlemskap i FN och EU och kontinuerligt utvecklade samarbete med Nato ger oss de bästa kanalerna och möjligheterna.

Försvarsmaktens huvuduppgift är att värna människors liv och frihet. Svensk säkerhet kommer i allt högre grad att byggas bortom våra territoriella gränser. Vi anser därför att Sverige ska öka sitt deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet. Dessutom bör Sverige kunna delta i insatser även utanför Europa. Försvarsmakten ska ha en sådan styrka, sammansättning, beredskap och gruppering att den kan verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet.

Den stora principiella säkerhets- och försvarspolitiska skillnaden i dag jämfört med tidigare är att de hot som kan drabba ett land och dess folk, sannolikt kommer att äga rum i fredstid. Detta gäller allt ifrån naturkatastrofer till terrorism. Utvecklade länder som Sverige måste konstruera robusta samhällsskydd som tar sin utgångspunkt i icke-militära resurser. Samhällets ökade användning och beroende av elektricitet, telekommunikation och informationsteknologi innebär att svåra störningar på dessa områden snabbt kan medföra allvarliga konsekvenser för samhällets funktion. Skydd mot sårbarhet och beredskap inför det oväntade är ett måste för upprätthållandet av vårt teknologiskt avancerade samhälle.

Några av våra förslag för en klok säkerhets- och försvarspolitik:

  • Det bör göras en förutsättningslös parlamentarisk utredning om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i NATO.
  • Försvarsmakten ska ha en sådan styrka, sammansättning, beredskap och gruppering att den kan verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet.
  • Målet med säkerhetspolitiken är att den bidrar till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidrar till fredlig utveckling i omvärlden.