Vård och omsorg

Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde.

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården, liksom omsorgen, måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov.

Den svenska hälso- och sjukvården har länge lidit av ett systemfel. Ju rikare Sverige blivit, ju mer pengar som gått till vården, desto längre har vårdköerna blivit. När patienten väl får vård fungerar den oftast bra. Det stora problemet har varit att få kontakt med vården och därefter få behandling. Den s. k. kömiljarden ger nu effekt. Köerna har kortats betydligt men det finns mer att göra, exempelvis ska villkoren för att få del av kömiljarden successivt skärpas. Också tidsramarna i vårdgarantin ska skärpas ytterligare.

Vården ska utgå från den enskildes behov och bli bättre på att värna de med störst behov och de som inte kan tala för sig. Det är gamla och multisjuka, psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar som far mest illa i vården.

Vårdvalsreformen har gett större valfrihet för patienterna, men det kommer fortsatt att finnas behov för varje landsting att se över sina ersättningsmodeller för att säkerställa att behoven styr och att multisjuka och gamla får den vård de behöver.

Här är några av våra förslag för en ännu bättre vård och omsorg:

• Patientens kontakt och väg genom sjukvården måste bli enklare.

• Ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård för de mest sjuka. De mest sjuka äldre bör få VIP-status i sjukvården.

• Den nationella vårdgarantin måste skärpas ytterligare och uppfyllas över hela landet. Målet ska vara en sjukvård utan köer.

• Maximalt fyra timmars väntetid på akutmottagningen.

• Det förebyggande folkhälsoarbetet måste förbättras.

• Patientsäkerhetstänkandet inom hälso- och sjukvården måste utvecklas för att eliminera undvikbara vårdskador. Öppenhet och ett säkerhetstänkande som i första hand inriktar sig på systembrister i stället för på individuella misstag ökar kunskapen och förbättrar patientsäkerheten.

• Antalet vårdplatser måste utökas för att bättre motsvara behoven.

• Psykiskt sjukas och funktionshindrades behov av god vård och omsorg måste prioriteras.

• Inför en samlad patienträttighetslag som på ett tydligt sätt slår fast vilka rättigheter man har som patient.

• Vården, liksom omsorgen, behöver många olika utförare. Vi välkomnar privata, kooperativa och ideella utförare av vård.

• Vårdpersonalen behöver få en ny framtidstro, bland annat genom kompetensutveckling.

Tandvård

Alla ska våga le. Den tandvårdsreform som infördes den 1 juli 2008 innebar en tandvårdscheck som stöd till förebyggande tandvård och ett högkostnadsskydd. Reformen har kompletterats med stöd för dem som på grund av till exempel sjukdom eller medicinering har drabbats av stora tandskador.

Handikappolitik

Personer med funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsförhållanden med resten av befolkningen. Tillgängligheten måste förbättras liksom utbildningsmöjligheterna och förankringen på arbetsmarknaden. Vi vill skapa 10 000 jobb inom den offentliga sektorn för personer med funktionsnedsättning.
Kristdemokraterna kräver att diskrimineringslagstiftningen ska inkludera bristande tillgänglighet.

Äldreomsorg - seniorpolitik

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Äldre ska ses som individer med skilda intressen och bakgrunder samt mötas med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.
Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik.

Det behövs en strategi för att möta det demografiskt förändrade samhällets nya behov, men också för att ta tillvara dess möjligheter. Den växande andelen äldre får inte betraktas som ett "samhällsproblem" utan som ett gemensamt samhällsansvar och som en resurs.
Inom äldrevården måste det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet utvecklas. Bättre samverkan mellan kommuner och landsting kan undanröja många problem.

Vården och omsorgen av demenssjuka är en ödesfråga. Antalet demenssjuka kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren. Alla med misstänkt demenssjukdom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling.

Här är några av våra förslag på seniorpolitikens område:

• Inför lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i alla kommuner. Garantrin ska tillämpas av alla utförare. Här ska tydliggöras konkret vad äldre och anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen och vad som händer om åtagandet brister.

• Kommunerna bör införa förenklad biståndsbedömning för vissa delar av hemtjänsten.

• Små kommuner bör införa LOV (lag om valfrihetssystem) i samverkan. LOV bör på sikt bli obligatoriskt i alla kommuner.

• Bygg fler trygghetsboenden för äldre; gemenskapsboenden som kombinerar omsorg och service med möjligheter till umgänge och samvaro.

• Äldre som vill bo tillsammans ska få göra det trots olika omsorgsbehov.

• Inför en boendegaranti till anpassat boende för personer över 85 år.

• Öppna kvalitetsjämförelser mellan särskilda boenden kan ge ett bra underlag inför det egna valet och en fingervisning om den upplevda kvaliteten.

• Utveckla stödet till anhöriga som vårdar.

• Fortsätt satsningen på kompetensreformen för äldreomsorgens personal.

• Tillsätt en äldreombudsman.